napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A O Instytucie

INFORMACJA I OFERTA

Instytut Turystyki, utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki i wypoczynku. Do 2010 roku był instytucją państwową a następnie przez dwa lata spółką prywatną. Po połączeniu Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi w 2012 roku utworzono Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji działającej w ramach grupy uczelni Vistula. W skład szkoły wszedł również Instytut Turystyki jako wydzielona jednostka organizacyjna.

W okresie swojej ponad czterdziestoletniej działalności Instytut Turystyki wykonał wiele prac i projektów badawczych, których odbiorcami byli: rząd Polski, władze wojewódzkie, organizacje krajowe i regionalne, banki, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Instytut brał i nadal bierze udział w doskonaleniu systemu statystyki turystyki w Polsce.

Przez ponad 40 lat wiele się zmieniło w funkcjonowaniu i kierunkach działalności Instytutu Turystyki, ale podstawowe zadania, określone w uchwale Rady Ministrów z 1972 roku, pozostały bez zmian. Brzmiały one następująco:

Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz współudział we wdrażaniu wyników tych badań, współdziałanie w tym zakresie z innymi placówkami oraz kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów w zakresie turystyki.

W ostatnich dziesięciu latach do najważniejszych prac realizowanych przez Instytut Turystyki był udział w rządowym Programie Badań Statystyki Publicznej, obejmującym coroczne badania statystyczne i analizy turystyki w Polsce. W ramach programu Instytut Turystyki był odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie danych do instytucji statystycznych Unii Europejskiej (Eurostat), Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO), Europejskiej Komisji Turystyki (European Tourism Commision) oraz za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego danych do sporządzania Bilansu Płatniczego Polski.

Rezultaty własnych badań ankietowych i analiz są od 1994 roku corocznie publikowane w kwartalnych komunikatach oraz raportach. Do najważniejszych z nich należą:

Turystyka zagraniczna – bogata charakterystyka turystyki przyjazdowej do Polski oraz wydatków turystów zagranicznych w Polsce realizowana corocznie zgodnie z wytycznymi UE i UN WTO,

Aktywność turystyczna Polaków – podstawowy dokument charakteryzujący turystykę krajową i zagraniczną mieszkańców Polski.

Wpływ turystyki na gospodarkę Polski badany jest przez Instytut Turystyki według własnej metodologii tzw. Rachunku Satelitarnego Turystyki zgodnej z wytycznymi Unii Europejskiej. Wynikiem badań realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki są od 2001 roku systematycznie publikowane przez Instytut. Coroczne badania wpływu turystyki na bilans płatniczy Polski realizowane są kwartalnie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego i publikowane zarówno w raportach banku jak i w publikacjach międzynarodowych instytucji finansowych.

Gromadzone przez wiele lat w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej bazy danych uzupełnione o własne bazy danych pozwalają na systematyczne opracowywanie i wydawanie specjalistycznych raportów o sektorze turystyki oraz realizację specjalistycznych materiałów na potrzeby administracji terenowej, przedsiębiorstw i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych.

Do najważniejszych raportów opracowywanych i publikowanych przez Instytut Turystyki należą:

 • Rynek lotniczy w Polsce (2002-2013, w przygotowaniu raport 2014)
 • Rynek hotelowy w Polsce (2003-2011, w przygotowaniu 2014)
 • Rynek biur podróży w Polsce (2002-2012, w przygotowaniu raport 2014),
 • Turystyka polska. Układ wojewódzki (2003-2013, w przygotowaniu raport 2014)
 • Turystyka polska. Wielkie miasta (2003-2013, w przygotowaniu raport 2014).

Szereg informacji gromadzonych przez Instytut Turystyki jest publikowanych na polsko- i angielskojęzycznych stronach internetowych (www.intur.com.pl).

Wykorzystując wiedzę i umiejętności pracowników naukowych oraz osób współpracujących oraz bogate bazy danych, na zlecenie szeregu podmiotów gospodarczych, instytucji krajowych i zagranicznych Instytut Turystyki sporządza corocznie kilkanaście opracowań i ekspertyz dotyczących krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, regionalnych programów rozwoju turystyki oraz inwestycji turystycznych.

Do najważniejszych prac obrazujących możliwości Instytutu Turystyki zrealizowanych w ostatnich latach zaliczyć można:

 • Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006-2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2017 roku
 • Charakterystyka rynków zagranicznych. Kierunki rozwoju turystyki na rynkach zagranicznych,
 • Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie
 • Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień
 • Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w Województwie Lubelskim
 • Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej
 • Opracowanie Studium wykonalności dla projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
 • Analiza weryfikacyjna oszacowania potencjału ruchu pasażerskiego dla planowanego lotniska regionalnego w województwie podlaskim
 • Analiza i prognoza oddziaływania projektu "Promujmy Polskę Razem" na przyjazdy turystów zagranicznych do Polski oraz wpływy dewizowe w latach 2007-2017
 • Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni soli "Wieliczka" - Analiza zapotrzebowania na produkt turystyczny oraz ocena adekwatności zaplanowanych działań do potrzeb grupy docelowej
 • Opracowanie planu rozwoju eksportu usług turystycznych dla firmy Holiday Travel Sp. z o.o.
 • Ocena innowacyjności projektu inwestycyjnego Centrum Odnowy Psychicznej i Fizycznej "Sprawni, Piękni, Aktywni - w każdym wieku"
 • Analiza ekonomiczna i marketingowa wariantów realizacji inwestycji hotelowej przy lotnisku Kraków - Balice
 • Opinia na temat innowacyjności "Wdrożenia innowacyjnych technologii świadczenia nowych usług hotelarskich i rekreacyjnych w kompleksie turystycznym Bioosada Mogilany"
 • Analiza czynników kształtujących wielkość i charakter popytu na usługi hotelarskie w Warszawie
 • Strategia rozwoju i promocji turystyki w Węgrowie i gminie Liw
 • Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku
 • Badania ankietowe profilu społecznego turystów krajowych zwiedzających Polskę (miasta i atrakcje turystyczne)
 • Przeprowadzenie badania ruchu turystycznego przyjazdowego w Województwie Małopolskim w roku 2011
 • Program operacyjny promocji turystycznej Województwa Wielkopolskiego
 • Próba oceny stanu i możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej (segment wellness i spa) w Polsce
 • Krajowy ruch turystyczny w województwie pomorskim
 • Badania i analiza ruchu pielgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy
 • Polska gospodarka turystyczna w okresie światowego kryzysu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.

Ciekawym doświadczeniem Instytutu Turystyki były dwa projekty realizowane na Ukrainie. W 2002 roku Instytut Turystyki uzyskał dofinansowanie z funduszu pomocowego Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI) na wykonanie projektu Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej. Kierunki i możliwości inwestowania, który był realizowany we współpracy z uczelniami Kijowa i Lwowa. Innym projektem realizowanym z Polskim Zrzeszeniem Hoteli w kolejnych latach był cykl szkoleń dla lwowskich hotelarzy.

Pracownicy Instytutu Turystyki Sp. z o.o. wzięli też udział w przygotowaniu rządowego programu Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r.) oraz Marketingowej Strategii Polski w sektorze Turystyki na lata 2008-2015 (przyjętej przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 16 października 2008 r.)

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej doświadczenia w realizacji różnorodnych zadań badawczych i eksperckich oferta Instytutu obejmuje między innymi realizację następujących projektów:

 1. Tworzenie szczegółowych strategii rozwoju miast, gmin, powiatów, regionów, województw, a także strategii promocji i turystyki. Profesjonalnie przygotowana strategia rozwoju stanowi podstawę do przygotowania operacyjnych programów wdrożeniowych, jest także doskonałą okazją do zaprezentowania otoczeniu zewnętrznemu planów rozwojowych fimy/miasta/regionu, zainteresowania inwestorów współfinansowaniem zamierzeń rozwojowych lub pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
 2. Ocena atrakcyjności turystycznej miast i regionów w opinii turystów na podstawie badań ankietowych i wywiadów pogłębionych.
 3. Przygotowanie biznesplanów oraz studiów finansowych i ocen wykonalności inwestycji. Kształt i zakres studiów inwestycyjnych dostosowujemy do potrzeb klienta i zadań, jakie ma spełnić nasze opracowanie, możemy zatem wykonać także studia pomocnicze.
 4. Oceny projektów inwestycyjnych i rozwojowych zarówno od strony finansowej jak i oceny innowacyjności i możliwości finansowania.
 5. Analizy i prognozy międzynarodowych i krajowego rynków turystycznych. Instytut oferuje analizy rynków turystycznych wybranych krajów oraz analizy polskiego rynku turystycznego realizowane na potrzeby zagranicznych kontrahentów.

Zapraszamy do współpracy

Dyrektor
Instytutu Turystyki SGTiR

Dr Kazimierz Waluch

Rektor
Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

prof. dr hab. Jolanta Zyśko