napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Władze i zespół

INSTYTUT TURYSTYKI,
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Adres: Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji,
02-787 Warszawa, ul. Stokłosy 3
Dział Organizacyjno-Ekonomiczny: mgr Elżbieta Nagórka, tel. +48 22-45-72-342, e.nagorka@vistula.edu.pl
e-mail: it@intur.com.pl / www.intur.com.pl

Dyrektor: dr Kazimierz Waluch

Wicedyrektor: dr Krzysztof Łopaciński


k.lopacinski@vistula.edu.pl

Magister matematyki, doktor nauk ekonomicznych. Zatrudniony w Instytucie Turystyki od 1984 r. Od września 1991 r. do listopada 2010 r. pełnił funkcję dyrektora a potem Prezesa Zarządu. Obecnie jest wiceprezesem Zarządu. Był wielokrotnie powoływany w skład zespołów doradczych Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej.
1 września 1997 r. na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i turystyki odznaczony został przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe) na wielu uczelniach: Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. W. Orłowicza w Warszawie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. Promotor wielu prac dyplomowych z zakresu dziedzin związanych z turystyką. Udział i wystąpienia na licznych konferencjach dotyczących turystyki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji wielu projektów obejmujących zagadnienia dotyczące turystyki, m.in.:
- Analityczna część Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013;
- Opracowanie Programu operacyjnego promocji turystycznej województwa wielkopolskiego;
- Opracowanie Studium wykonalności dla projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego;
- Analiza i diagnoza sytuacji na zagranicznym i krajowym rynku turystycznym oraz przygotowanie założeń do strategii promocji turystyki na lata 2009-2015.

Zespół

dr Tomasz Dziedzic

t.dziedzic@vistula.edu.pl

Magister socjologii, doktor nauk ekonomicznych.
Zatrudniony w Instytucie Turystyki od 2003r. – adiunkt w Zakładzie Społecznych Problemów Turystyki. Jest ekspertem w zakresie lotnictwa, bazy noclegowej i turystyki aktywnej.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe) na następujących uczelniach: Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – studia podyplomowe. Promotor wielu prac dyplomowych z zakresu dziedzin związanych z turystyką. Brał udział i występował na licznych konferencjach dotyczących turystyki.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji wielu projektów badawczych obejmujących zagadnienia dotyczące turystyki, m.in.:
- Badanie ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w roku 2008;
- Ocena wpływu realizacji projektu Promocja turystycznych walorów Polski na poziom wybranych wskaźników w latach 2009-2013 (w ramach działania 6,3 POIG);
- Wykonanie badania ekonomicznego i opracowania pt. Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora turystyki w Polsce.

mgr Bożena Radkowska

b.radkowska@vistula.edu.pl

Zatrudniona w Instytucie Turystyki od 1983 r. Od 2008 r. – Kierownik Zakładu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Warszawie i Toruniu.
Jest ekspertem w zakresie turystyki regionalnej i miejskiej. Odpowiedzialna za desk research w zakresie ruchu turystycznego, przygotowanie narzędzi badawczych, rejestracja danych i tworzenie baz danych. Od wielu lat kierownik badań marketingowych zlecanych Instytutowi Turystyki najpierw przez resort turystyki, a potem przez Polską Organizację Turystyczną.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu oraz realizacji wielu projektów badawczych obejmujących zagadnienia dotyczące turystyki, m.in.:
- Wykonywanych corocznie raportów Turystyka polska. Układ regionalny;
- Opracowanie Studium wykonalności dla projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego;
- Analityczna część Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013;
- Przeprowadzenie badania struktury ruchu turystycznego w województwie pomorskim wraz z raportem badań;
- Ocena wpływu realizacji projektu Promocja turystycznych walorów Polski w ramach działania 6,3 POIG na poziom wybranych wskaźników w latach 2009-2013.

dr Jan Owsiak

j.owsiak@vistula.edu.pl

Doktor nauk przyrodniczych – geografii.
Zatrudniony w Instytucie Turystyki od 1973 r. W latach 1977 – 2002 pełnił funkcje kierownicze oddziału, Zakładu Naukowo-Badawczego w Toruniu.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Promotor wielu prac dyplomowych z zakresu dziedzin związanych z turystyką.
Brał udział m.in. w następujących projektach:
- Strategia rozwoju turystyki w gminach Puszczy Białowieskiej (gminy: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Czeremcha, miasta i gminy: Kleszczele, Hajnówka), jako kierownik projektu i współautor opracowania wykonanego na zlecenie Białowieskiego Parku Narodowego; Warszawa, Toruń – 1999 r.;
- Analityczna część Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, jako kierownik projektu i współautor opracowania wykonanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, Warszawa – 2008 r.;
- Strategia rozwoju turystyki w woj. Wielkopolskim, jako kierownik projektu i współautor opracowania wykonanego na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, Warszawa – 2006 r.;
- Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w Województwie Lubelskim, jako współautor opracowania wykonanego na zlecenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie, Warszawa – 2008 r.;
- Badania i analiza ruchu przelgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy, jako kierownik projektu i współautor pracy wykonanej na zlecenie Gminy-Miasta w Częstochowie, Warszawa – 2006 r.

dr Janusz Sewerniak

j.sewerniak@vistula.edu.pl

Doktor nauk przyrodniczych, ukończył Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrudniony w Instytucie Turystyki od 1973 r. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki.
Był promotorem dwu prac magisterskich, które otrzymały Nagrodę Specjalną Ministra Sportu i Turystyki w Finale IV edycji Konkursu Teraz Polska Promocja w grudniu 2010 r.
Brał udział m.in. w następujących projektach:
- Strategia rozwoju turystyki w gminach Puszczy Białowieskiej (gminy: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka, Czeremcha, miasta i gminy: Kleszczele, Hajnówka), jako współautor opracowania wykonanego na zlecenie Białowieskiego Parku Narodowego, Warszawa, Toruń – 1999 r.;
- Analityczna część Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, stanowiącego komponent projektu Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki realizowanego w ramach Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, jako współautor opracowania wykonanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, Warszawa – 2008 r.;
- Strategia rozwoju turystyki w woj. Wielkopolskim, jako współautor opracowania wykonanego na zlecenie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu, Warszawa – 2006 r.;
- Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w Województwie Lubelskim, jako współautor opracowania wykonanego na zlecenie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Lublinie, Warszawa – 2008 r.;
- Badania i analiza ruchu przelgrzymkowo-turystycznego dla miasta Częstochowy, jako współautor pracy wykonanej na zlecenie Gminy-Miasta w Częstochowie, Warszawa – 2006 r.

mgr Witold Bartoszewicz

w.bartoszewicz@vistula.edu.pl

Ekspert do spraw badań. Od 13 lat kieruje badaniami turystów zagranicznych w Polsce - autor metodologii badań. Specjalista w zakresie statystycznych narzędzi informatycznych. Konsultant w zakresie przygotowania narzędzi badawczych, odpowiedzialny za przetwarzanie danych i stronę internetową Instytutu wraz z bazą danych Traper.
Bierze udział m.in. w następujących projektach:
- Turystyka zagraniczna. Badanie celów, motywów i wydatków cudzoziemców odwiedzających Polskę. Projekt realizowany corocznie w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej dla Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Dostarczanie danych dotyczących podróży zagranicznych, wykorzystywanych dla potrzeb sporządzania bilansu płatniczego – dla Narodowego Banku Polski.

mgr Jerzy Łaciak

j.laciak@vistula.edu.pl

Ukończył wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.
Zatrudniony w Instytucie Turystyki od 1983 roku.
Ekspert do spraw badań. Kilkanaście lat kieruje badaniami aktywności turystycznej Polaków.
Bierze udział m.in. w następujących projektach:
- Aktywność turystyczna Polaków. Projekt realizowany corocznie w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej dla Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Dostarczanie danych dotyczących wydatków Polaków za granicą, wykorzystywanych dla potrzeb sporządzania bilansu płatniczego - dla Narodowego Banku Polski.

dr Teresa Skalska

t.skalska@vistula.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych.
Pracuje w Instytucie Turystyki od 1978 r. Autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i biznesowej do Polski.
Uczestniczy w realizacji tematów: Turystyka zagraniczna i Dostarczanie danych wykorzystywanych dla potrzeb sporządzania bilansu płatniczego dla NBP.
Autorka wielu publikacji m.in. z zakresu rachunku satelitarnego i turystyki osób niepełnosprawnych, Wykłada w Wyższej Szkole Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie.

mgr Maria Byszewska-Dawidek

m.byszewska@vistula.edu.pl

Pracuje w Instytucie Turystyki od 1978 r. Autorka wielu projektów i prac badawczych m.in. w zakresie analizy ekonomicznej podstawowych wskaźników ekonomicznych małych przedsiębiorstw, usług noclegowych i gastronomii hotelowej, sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych działających w turystyce oraz koniunktury na rynku usług turystycznych.
Autorka wielu publikacji m.in. z zakresu inwestycji hotelarskich i rynku biur podróży.