napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Ankiety i formularze

Ramy kwalifikacji dla pracowników hotelarstwa, gastronomii i turystyki.
Ankieta wraz z wstępnym opisem niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji

Zespół pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej przy współpracy kilkudziesięciu ekspertów i praktyków branży turystycznej opracował pierwszą wersję sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora turystyki. Ma to być narzędzie służące dopasowaniu procesu kształcenia i doskonalenia kadr do potrzeb turystycznego rynku pracy. Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy poszczególnych branż sektora turystyki (hotelarstwo, gastronomia, biura podróży, przewodnicy piloci itp.).
Zapraszamy kadrę zarządzającą i pracowników turystyki do współpracy przy tworzeniu sektorowych ram kwalifikacji. Będzie ona polegać na zapoznaniu się z projektem Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki (SRKT) i wypełnieniem ankiety dostępnej jako załącznik do niniejszego tekstu oraz przesłanie samej ankiety w formie elektronicznej (może być skan tylko stron ankiety bez załączników) na adres Krzysztofa Łopacińskiego (krzys@intur.com.pl) lub w formie drukowanej na adres:

Katedra Turystyki
Szkoła Główna Handlowa
Budynek C, pok. 6/2
Al. Niepodległości 128
02-554 Warszawa

Prosimy o wypełnienie jednego (lub dwu) z czterech formularzy ankiet w zależności od reprezentowanej specjalności. Macie Państwo do wybrania i pobrania cztery formularze (wystarczy wybrać branżę i kliknąć na odpowiedni zapis poniżej):
Formularze ankiet do pobrania


UWAGA
Kliknięcie myszą na odsyłaczu (w formacie *.doc lub w formacie *.pdf) otworzy dokument w przeglądarce,
a po naciśnięciu prawego klawisza myszy pojawi się więcej opcji.

Prosimy o odesłanie wypełnionych formularzy przed 6 stycznia 2015 roku

Zapraszamy do współpracy
Członkowie zespołu ekspertów