napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Oferta

OFERTA

Tworzenie szczegółowych strategii rozwoju miast, gmin, powiatów, regionów, województw, a także strategii promocji i turystyki.

Uwzględniają one diagnozę stanu obecnego, oszacowują rzeczywiste i potencjalne czynniki ryzyka związane z utrzymywaniem istniejącej sytuacji, wskazania i rekomendowania możliwych rozwiązań zidentyfikowanych problemów oraz efektywnego wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.

Tworząc powyższe wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie naukowo-badawcze. Dokładnie rozpoznając otoczenie funkcjonowania klienta, jego potrzeby oraz specyfikę danego miasta lub regionu jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom wsparcie dopasowane do ich realnych potrzeb i wyrażanych oczekiwań.

Profesjonalnie przygotowana strategia rozwoju stanowi podstawę do przygotowania operacyjnych programów wdrożeniowych, np. ze środków z UE. Jest także doskonałą okazją do zaprezentowania otoczeniu zewnętrznemu planów rozwojowych fimy/miasta/regionu, zainteresowania inwestorów współfinansowaniem zamierzeń rozwojowych lub pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

Schemat opracowania:  [ PDF ] 

Ocena atrakcyjności turystycznej miast w opinii turystów

(dotyczy to w szczególności miast wypoczynkowych
Wybrzeża Bałtyku, Mazur i gór).

Ankietowe badanie ilościowe w formie wywiadu bezpośredniego face to face w atrakcyjnych turystycznie lub uczęszczanych punktach miasta.

Próba losowa (z interwałem losowania respondenta), obejmująca osoby w wieku 16 lat i więcej, na stałe mieszkające poza danym miastem oraz gminami sąsiadującymi, przebywające na obszarze miasta co najmniej jeden dzień, które przybyły do niego w celach niezarobkowych.
W przypadku wylosowania do próby osoby nie mówiącej po polsku wywiady prowadzi się w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

W ocenie szczegółowo opisujemy między innymi: kto i w jakim celu przyjechał (wiek, płeć, wykształcenie itd.), źródła wiedzy o mieście, ocenę wypoczynku w mieście oraz rekomendacje osób wypoczywających.
Podajemy także profesjonalne wskazania dotyczące lepszej promocji miasta, uzupełnienia oferty dla odwiedzających oraz ewentualną modyfikację czy intensyfikację konkretnych działań promocyjnych.

Schemat opracowania:  [ PDF ] 

Badania rynku turystycznego oraz rekreacyjno-sportowego.

To wielokierunkowe spojrzenie na interesy danego miasta lub regionu zarówno z punktu widzenia własnych, wewnętrznych możliwości, jak i warunków panujących w otoczeniu rynkowym. Są one kluczowym narzędziem poznania zewnętrznych tendencji i pośrednio umożliwiają firmie zastosowanie optymalnych - z punktu widzenia rynku - działań.
Oferujemy wsparcie na każdym etapie realizacji procedury badawczej, począwszy od doboru odpowiednich metod i technik badawczych, poprzez konstrukcję narzędzi badawczych, dobór próby i realizację badania, a skończywszy na pogłębionej analizie rezultatów i opracowaniu raportu z badań. Jednocześnie jednak, jeśli takie jest oczekiwanie klienta, angażujemy się jedynie w wykonanie zadań dotyczących poszczególnych etapów realizacji projektu badawczego.

Biznesplany oraz studia finansowe i oceny wykonalności inwestycji.

Opracowujemy je w standardzie powszechnie akceptowanym przez krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. Analiza finansowa przedsięwzięć obejmuje zawsze wszystkie kluczowe elementy, począwszy od prognozy przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej, programu nakładów inwestycyjnych, prognozy zapotrzebowania na kapitał obrotowy (zapasy, należności, zobowiązania) i kalkulacji obciążeń finansowych, aż do rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu inwestycji.
Kształt i zakres studiów inwestycyjnych dostosowujemy do potrzeb klienta i zadań, jakie ma spełnić nasze opracowanie, możemy zatem wykonać także studia pomocnicze, na przykład:

  • ocenę lokalizacyjną inwestycji, 
  • analizę i badania rynku dla przedsięwzięcia
  • analizę uwarunkowań formalno-prawnych inwestycji
  • analizę potrzeb kadrowych
  • projekt struktury organizacyjno-zarządczej.

Sporządzanie opinii o innowacyjności dla przedsiębiorców i samorządów starających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Regionalnych Programów Operacyjnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i innych)

Opinia o innowacyjności jest standardowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 są to największe pieniądze, jakie służą rozwojowi wszystkich regionów Polski. Stąd służymy naszą pomocą w zakresie zaopiniowania realizacji Państwa inwestycji w przedmiocie turystyki, sportu, rekreacji i innych form aktywnego wypoczynku. Jesteśmy najlepiej przygotowaną jednostką badawczo-rozwojową w Polsce, która merytorycznie i sumiennie oceni Państwa wniosek. Jest to usługa o bardzo krótkim terminie realizacji.