napis napis2
O Instytucie
Aktualności
Statystyka
Oferta
Do czytania

© Instytut Turystyki 2014

       A  A Historia

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TURYSTYKI

Instytut Turystyki, utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r., jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży zamawianych prac badawczych, analiz, ekspertyz, organizacji szkoleń i seminariów oraz wykonywania innych zadań umownych.

Przedmiotem działalności Instytutu Turystyki Sp. z o.o. jest:

 1. Działalność wydawnicza,
 2. Prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 3. Prace naukowo-badawcze w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 4. Badanie rynku i opinii publicznej
 5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
 6. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna.

W okresie swojej ponad trzydziestoletniej działalności Instytut wykonał wiele prac i projektów badawczych, których odbiorcami byli: rząd Polski, organizacje krajowe i regionalne oraz przedsiębiorstwa turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowano modyfikację systemu statystyki turystyki w Polsce.
Instytut wykonuje rocznie ponad 100 opracowań i ekspertyz dotyczących krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, regionalnych programów rozwoju turystyki oraz inwestycji turystycznych. Do najważniejszych prac realizowanych przez Instytut na przestrzeni ostatnich lat zaliczyć można:

 • Centralny Program Badań Podstawowych (08.06) Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym uczestniczyło ponad 200 naukowców z Polski i zagranicy (lata 1985-91). Instytut pełnił funkcję koordynatora I stopnia.
 • Udział w międzynarodowym programie badań porównawczych: Turystyka jako czynnik przemian społeczno-gospodarczych, prowadzonym pod auspicjami Europejskiego Ośrodka Koordynacji Badań i Nauk Społecznych w Wiedniu (1983-1992). W programie brało udział siedem państw europejskich oraz Stany Zjednoczone. Instytut Turystyki odegrał przewodnią rolę w organizacji programu.
 • Przestrzenny program rozwoju turystyki w Polsce do roku 1995 przygotowany na zamówienie rządu, będący uaktualnieniem wcześniejszych prac Instytutu w tym zakresie.
 • Udział w rządowym Programie Badań Statystyki Publicznej, obejmujący coroczne badania statystyczne i analizy turystyki w Polsce:

  1. Cele, motywy i formy organizacji przyjazdów do Polski,
  2. Wydatki turystów zagranicznych w Polsce,
  3. Koniunktura na rynku usług turystycznych,
  4. Aktywność turystyczna mieszkańców Polski.

W ramach prowadzonych badań Instytut analizuje również rozmieszczenie terytorialne i strukturę przyjazdów cudzoziemców do Polski. Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz instytucji międzynarodowych (m.in. WTO, OECD) Instytut wykonuje prognozy ruchu turystycznego.

 • Cykliczne badania nt. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych. Badania takie, na reprezentatywnej próbie ludności Polski, prowadzone są przez Instytut od roku 1974. Między innymi Instytut analizuje strukturę krajowych i zagranicznych wyjazdów Polaków. Tworzy także prognozy dotyczące wyjazdów turystycznych Polaków.
 • Analizy ruchu turystycznego i rynku usług turystycznych w Polsce - realizowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz wojewodów (m.in. kieleckiego, krakowskiego, szczecińskiego, suwalskiego) i prezydentów miast (m.in. Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Szczecina, Poznania, Katowic). Instytut gromadzi również dane o infrastrukturze turystycznej wszystkich gmin w Polsce.
 • Analizy zagranicznych rynków turystycznych realizowane na zlecenie administracji centralnej odpowiedzialnej za turystykę. Badaniami tymi objęte są m.in. rynki turystyczne Niemiec, W. Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Włoch, krajów skandynawskich, krajów b. ZSRR, Czech, Słowacji i Węgier.
 • Jedyne w skali kraju bazy danych zawierające dane dotyczące: polskiej bazy noclegowej, biur podróży, głównych atrakcji turystycznych, możliwości inwestycji przemyśle turystycznym. W tej dziedzinie Instytut współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną (POT) oraz Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). Powyższe banki danych, podlegające stałej aktualizacji, stanowią podstawowe źródła skomputeryzowanej informacji o podaży turystycznej Polski na krajowym i zagranicznych rynkach turystycznych.
 • Zaangażowanie w realizację kolejnych programów PHARE TOURIN i innych programów pomocowych oraz wykonywanie różnych zadań merytorycznych i organizacyjnych:

  1. Rozwój turystyki w Polsce (1992-1994) - PHARE TOURIN,
  2. Badanie możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w rejonie Polski północno-wschodniej. Kontrakt z Fundacją Programów dla Rolnictwa (FAPA) - 1994-1996,
  3. Plan rozwoju produktu turystycznego Polski. Kontrakt z firmą konsultingową Arthur D.Little (1994),
  4. Program promocji turystycznej rejonu Mazur i Suwalszczyzny (STRUDER). Umowa z Agencją Rozwoju Regionalnego w Suwałkach (1995),
  5. Badanie inwestycji zagranicznych w sektorze turystycznym (PHARE). Umowa z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych (1997),
  6. Opracowanie wspólnej metodologii badania ruchu turystycznego w Południowym Regionie Bałtyku (PHARE) - 1997.
  7. Opracowanie strategii rozwoju turystyki dla województw (krakowskie - 1997, kieleckie - 1998, szczecińskie - 1999), regionów turystycznych (Białowieski Park Narodowy - 1999, Dolina Drwęcy - 1999) i miast (Kraków - 1997).
  8. Opracowywanie feasibility study i analiz rynkowych dla inwestorów (Intercommerce - 1999, Syrena - 1998).
  9. Realizację studiów sektorowych związanych z turystyką i migracjami ludności (CASE - 1997).
  10. Realizację cyklicznego studium Ocena bieżącej i przyszłej sytuacji na rynku turystycznym.
  11. Cykl opracowań dotyczących uzdrowisk polskich, m.in. Obiekty noclegowe i leczniczo-sanatoryjne w uzdrowiskach polskich.

Znaczący jest wieloletni dorobek Instytutu w dziedzinie planowania rozwoju turystyki oraz infrastruktury turystycznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Instytut przygotowuje programy i projekty rozwojowe gospodarki turystycznej w województwach i gminach, wykonuje analizy i studia w zakresie marketingu i promocji oraz infrastruktury turystycznej i inwestycji turystycznych.
W 2002 roku Instytut Turystyki uzyskał dofinansowanie z funduszu pomocowego Polsko - Amerykańsko - Ukraińskiej Inicjatywy Współpracy (PAUCI) na wykonanie projektu: Potencjał turystyczny Ukrainy Zachodniej. Kierunki i możliwości inwestowania
w sektorze turystyki w świetle polskich doświadczeń.
Projekt jest obecnie realizowany przy współudziale Kijowskiego Instytutu Turystyki, Gospodarki i Prawa oraz Uniwersytetu we Lwowie.
        Instytut Turystyki od 10 lat monitoruje i wykonuje zadania badawcze dotyczące rozwoju kadr na potrzeby gospodarki turystycznej. Jest ekspertem w tej dziedzinie turystyki. Przedstawiciel Instytutu w latach 1991-1995 był wiceprzewodniczącym Komisji Programowej ds. Kształcenia Kadr dla Turystyki przy ówczesnym urzędzie odpowiedzialnym za sprawy turystyki w Polsce. W latach 1994-1999 przedstawiciel Instytutu był członkiem Komisji Programowej dla Zawodów Administracyjnych i Ekonomicznych powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odpowiedzialnym za opracowywanie dokumentacji programowych (programów nauczania) dla zawodów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.
        W 2001 roku, wraz z projektem włączenia do systemu polskiej edukacji nowego typu szkoły - liceów profilowanych, Instytut przygotował program nauczania dla profilu społeczno-usługowego, kierunek - usługi turystyczne.
        W 2000 roku Instytut wspólnie z firmą Atlas Travel Service LTD przeprowadził trzy edycje szkoleń dla przedstawicieli ukraińskiej branży turystycznej pt. Doskonalenie jakości zarządzania obiektami turystycznymi - Polskie doświadczenia, oraz Turystyka w działalności administracji terenowej i samorządowej - Polskie doświadczenia. W 2001 roku przedstawiciel Instytutu przygotował na V Forum Turystyki Polskiej raport: Stan szkolnictwa w turystyce i hotelarstwie.
        Pracownicy Instytutu Turystyki Sp. z o.o. są współtwórcami Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku (przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r.) oraz Marketingowej Strategii Polski w sektorze Turystyki na lata 2008-2015 (przyjętej przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 16 października 2008 r.).

        Przez 30 lat wiele się zmieniło w funkcjonowaniu i kierunkach działalności Instytutu Turystyki, ale podstawowe zadania, określone w § 3 uchwały nr 108 Rady Ministrów z 1972 roku, pozostały bez zmian. Brzmiały one następująco:

„Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz współudział we wdrażaniu wyników tych badań, współdziałanie w tym zakresie z innymi placówkami oraz kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów w zakresie turystyki”.

        Do znacznych osiągnięć należy także zaliczyć upowszechnianie wyników badań własnych oraz prowadzonych przez inne krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze. Funkcję tę pełnią biblioteka oraz wydawnictwa Instytutu.
        Biblioteka gromadzi wszystkie ważniejsze wydawnictwa naukowe z zakresu turystyki oraz innych dziedzin wiedzy. Posiada też w swoich zbiorach wszystkie prace naukowo-badawcze i ekspertyzy wykonane przez pracowników Instytutu. Zbiory biblioteki liczą ponad 8600 książek, 3300 woluminów czasopism, 2100 prac naukowo-badawczych i ekspertyz oraz 940 map.
        Biblioteka służy przede wszystkim pracownikom naukowym Instytutu Turystyki. Ze względu jednak na specyficzny charakter zbiorów - jest to niewątpliwie jeden z najbogatszych księgozbiorów o tematyce turystycznej w skali kraju -biblioteka jest bardzo popularna wśród studentów wydziałów turystycznych szkół licencjackich i wyższych uczelni, uczniów techników hotelarskich oraz policealnych szkół turystycznych, pracowników naukowych, dziennikarzy i nauczycieli akademickich - nie tylko z Warszawy.
        Liczba czytelników systematycznie wzrasta. W 2001 roku z biblioteki skorzystało 2324 osób (w 1996 r. - 1126 ). Od 1997 roku zbiory biblioteki są opracowywane komputerowo. W 2001 roku katalog biblioteki został umieszczony w internecie. Strona internetowa biblioteki jest licznie odwiedzana przez czytelników. Od kwietnia 2001 roku do lipca 2002 odwiedziło ją 11240 osób.
        Realizując zadanie upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych, w ciągu trzydziestu lat działalności Instytut Turystyki opublikował kilkaset pozycji książkowych z różnych dziedzin wiedzy związanych z turystyką. Od 1997 roku w serii Zeszyty Statystyczne ukazuje się co roku średnio pięć pozycji z aktualnymi danymi na temat ruchu turystycznego i bazy noclegowej w Polsce.
        Instytut publikował także cykliczne pozycje dokumentacyjne: Bibliografię turystyki polskiej (w latach 1975-1983), kwartalnik Przegląd Dokumentacyjny Turystyki (w latach 1973-93) oraz Informację Bieżącą (w latach 1975-94).
        Ponadto Instytut wydawał Biuletyn Informacyjny (w latach 1973-90) i Zeszyty Naukowe (1974-80).
        Instytut wydaje kwartalnik naukowy Problemy Turystyki (od 1978 r.) wraz z anglojęzyczną mutacją Problems of Tourism (rocznik). W Problemach zamieszczane są artykuły przedstawicieli uczelni i instytutów naukowych z całej Polski. Od roku 1993 ukazuje się rocznik Turystyka Polska oraz jego angielska wersja Polish Tourism. Zawierają one podstawowe dane dotyczące sektora turystyki w Polsce na tle międzynarodowym.
        W dniu 27 lipca 2007 Wiceminister Skarbu Państwa Pan Paweł Szałamacha podpisał akt komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Instytut Turystyki z siedzibą w Warszawie, które zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Instytut Turystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
        17 czerwca 2010 r. Minister Skarbu Państwa sprzedał 85 % udziałów prywatnemu inwestorowi. Pozostałe 15 % objęli uprawnieni pracownicy Spółki. Jesienią 2010 r. Spółka zmieniła siedzibę, z dotychczasowej przy ul. Merliniego 9a na Mokotowie, gdzie mieściła się od początku powstania, na nową przy ul. Grochowskiej 341.
        W 2012 roku część badawcza Instytutu została włączona do Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji i mieœści się na ulicy Chodakowskiej 50, a biblioteka Instytutu została przeniesiona do głównej siedziby uczelni na ul. Stokłosy 3.