Ruch turystyczny

Według oszacowań Instytutu Turystyki w 2012 roku było:

  • 67,4 mln przyjazdów (o 11% więcej niż w 2011 roku).
  • w tym: przyjazdów turystów – około 14,8 mln (również +11%).

» Tabele


Archiwalne dane z okresu przed przystąpieniem do strefy Schengen

» Miesięczny ruch przyjazdowy według granic z poszczególnymi krajami:
(2007 i poprzednie lata)

» Szczegółowe dane o przyjazdach według krajów w latach 1999-2006:
1999-2007]   1999]   2000]   2001]   2002]   2003]   2004]   2005]   2006]   2007]  

Można wyszukać kraj wpisując jego nazwę (wystarczy kilka pierwszych liter)

Przyjazdy turystów

W przeciwieństwie do wszystkich odwiedzających, których liczbę rejestrowała Straż Graniczna, liczba przyjazdów turystów nie była dokładnie mierzona, a tylko w przybliżeniu szacowana przez Instytut Turystyki.
» patrz tabela

Charakterystyka turystyki przyjazdowej

W 2011 roku struktura celów pobytu nie uległa większym zmianom, ale pewne segmenty rynku zwiększyły się w większym stopniu niż pozostałe. Dominujący segment podróży służbowych i w interesach wzrósł z około 3,1 mln przyjazdów do 3,5 mln, zwiększając przewagę nad typowo turystyczno-wypoczynkowym (wzrost z 2,4 do 2,75 mln). Jeśli doliczymy odwiedziny w miejscu pochodzenia, segment prywatnych przyjazdów turystycznych można oszacować na około 3,1 mln. Odwiedziny u krewnych lub znajomych wzrosły z 2,25 do 2,55 mln. Wzrosły też rozmiary turystyki zakupowej (z 1,3 mln do 1,5 mln). Jedynie liczba przejazdów tranzytowych zmalała: z 1,2 do 0,95 mln. Pozostałe cele pobytu: zdrowotne, szkoleniowe, podjęcie dorywczej pracy, sprawy religijne występują bardzo rzadko. Warto zauważyć wzrost liczby przyjazdów zdrowotnych (z 400 do 600 tys.).
» Wyniki z lat 2010-2012 (3 kw. 2012)
» Komunikat z badań: 3 kwartały 2012
» Wyniki z lat 2009-2011

Wydatki cudzoziemców w Polsce

Wg badań przeprowadzonych w 2011 roku przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski wyniosły 398 USD na osobę i 79 USD dziennie (średnie ważone). Oznacza to niewielki wzrost zarówno średniej na osobę w stosunku do 2010 roku (o 2,1%), jak i średniej na 1 dzień pobytu (o 5,3%). Zaobserwowane zmiany muszą być analizowane w kontekście wahań kursów walut. Przeciętne wydatki wahały się w granicach od 197 USD (Republika Czeska) do 523 USD (Hiszpania) na osobę oraz od 45 USD (Hiszpania) do 109 USD (Ukraina) na dzień pobytu.
W 2011 roku łączne przychody dewizowe Polski z tytułu wizyt nierezydentów wyniosły 10 543 mln USD, z czego 5 719 mln (tj. 54,2%, wobec 50,3% w poprzednim roku) to wpływy od turystów, pozostała zaś część – od odwiedzających jednodniowych. W stosunku do 2010 roku łączne przychody wzrosły o 1,5%.
» Wyniki z 2011 (trzy kwartały)
» Wyniki z lat 2008-2010
» Komunikat z badań: 3 kwartały 2012

Wyjazdy zagraniczne Polaków

W 2011 roku granice Polski przekroczyło prawie 43,3 mln polskich obywateli udających się do innych krajów. Było to o 500 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Wśród przekraczających granicę 6,3 mln stanowili turyści, czyli osoby, które spędziły poza granicami kraju co najmniej jedną noc (mniej niż 2010 r.). 5,5 mln podróży było udziałem osób w wieku 15 i więcej lat, 0,8 mln – w wieku do 14 lat.
Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (1,1 mln), Wielką Brytanię (0,7 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,45 mln), Chorwację, Hiszpanię i Turcję (po 0,35 mln).
Celem 49% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka (mniej niż poprzednich w latach); wyjazdów w odwiedziny było 29% (więcej), wyjazdów służbowych – 17%.
» Wyniki z lat 2005-2010

Uczestnictwo Polaków w turystyce

Według szacunków Instytutu Turystyki, w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku Polacy wzięli udział w 24,1 mln krajowych podróży turystycznych, czyli o 10% mniej niż w pierwszych trzech kwartałach 2010 roku. Obserwujemy większy spadek liczby podróży długookresowych (o 12%) niż krótkookresowych (o 8%). W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku Polacy uczestniczący w podróżach na 5 i więcej dni wyjeżdżali na krótszy okres niż w poprzednim roku, wyjeżdżający na 2-4 dni – na podobny.
W 2010 roku Polacy wzięli udział w 33,9 mln krajowych podróży turystycznych (o 10% więcej niż w 2009 roku); prawie 40% stanowiły długookresowe, a ponad 60% - krótkookresowe. Osoby uczestniczące w podróżach na 5 i więcej dni wyjeżdżały na dłużej niż rok wcześniej.
» Wyniki z trzech kwartałów 2008-2011
» Komunikat z badań w 2012 r. (trzy kwartały)
» Komunikat z badań w 2010 r.
» Komunikat z badań w 2009 r.
» Uczestnictwo i liczba podróży według miesięcy w latach 2002-2011

Korzystający z bazy noclegowej

Według danych GUS, w obiektach zakwaterowania zbiorowego w 2012 roku:

  • było 4 940 tys. gości z zagranicy (o 12% więcej niż w 2011 roku);
  • udzielono im 11 753 tys. noclegów (wzrost o 10,7%).

» Tabele
» Wykresy: zmiany wg miesięcy

Do europejskich krajów o największym wzroście liczby korzystających z bazy noclegowej w 2012 r. należą: Irlandia, Białoruś, Rosja, Ukraina, Norwegia, Grecja, Łotwa, Szwajcaria, Portugalia i Turcja.
Wśród krajów pozaeuropejskich największy wzrost zanotowały: Brazylia, Indie, USA i Australia.
Tylko kilka krajów charakteryzuje się spadkiem liczby gości w bazie noclegowej rejestrowanej przez GUS. Są to: Hong Kong, Belgia, Finlandia and Hiszpania.

W 2011 roku w polskich obiektach noclegowych było łącznie 17 067 tys. gości, a udzielono im 46 528 tys. noclegów.

  • Liczba Polaków wzrosła o 4.5% do tys., a liczba noclegów – o 1.7%, do tys.
  • Liczba cudzoziemców wyniosła 4 410 tys., co oznacza wzrost o 6,6% więcej niż w 2010 roku, ale zaledwie o 0.5%, w porównaniu z przedkryzysowym 2007 rokiem.
  • Liczba noclegów cudzoziemców wzrosła o 5,5% (co jest wciąż o 2,7% mniej niż w 2007 r.).

Starsze i bardziej szczegółowe dane:
» Tabele według rodzaju obiektów i miesięcy (1995-2009)
» Tabela według krajów (2000-2009)
» Tabele według województw (2000-2009)
» Szczegółowe dane według województw i powiatów: w 2009 roku (i w latach poprzednich - od 2004).

Trendy i prognozy ruchu turystycznego

» Koniunktura w usługach i kursy walut
» Trendy i prognozy
» Mapy. Turystyka w Europie i Polsce