Instytut Turystyki
Polska


3. WYDATKI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Średnie wydatki na osobę ] [ Średnie wydatki na dzień pobytu ]
Wydatki turystów przed podróżą i podczas pobytu ]
Wydatki odwiedzających jednodniowych ]
Wpływy z przyjazdów cudzoziemców ]

Wyniki z 2009 roku ]  [ Wyniki z 2010 roku ]  [ Kursy USD i EURO ] [ Prognozy ]


TAB. 3.1. Wydatki turystów w Polsce wg krajów na jedną osobę w USD

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Średnia ważona 137 136 132 114 160 156 167 253 410 409
Austria 143 171 151 134 143 154 152 236 489 512
Belgia . . . . 196 162 222 402 572 367
Beneluks 164 179 180 132 . . . . . .
Białoruś 121 99 116 74 94 92 59 135 367 314
Republika Czeska 129 176 146 120 100 112 97 105 210 188
Francja 161 170 182 129 178 169 205 394 623 627
Holandia . . . . 203 179 228 383 400 392
Litwa 102 111 69 70 106 108 80 147 140 145
Niemcy 141 143 145 124 177 186 191 327 392 403
Rosja 151 124 88 83 106 85 104 177 346 260
Skandynawia 124 128 137 133 147 177 215 384 557 398
Słowacja 131 174 150 106 106 116 84 124 150 197
Ukraina 115 105 92 76 144 92 134 169 350 325
Węgry 146 193 145 119 122 137 129 174 265 267
Wielka Brytania 199 203 193 174 191 190 249 346 645 605
Włochy 174 . 191 145 179 148 146 287 685 627
Główne zamorskie* 305 324 302 265 297 327 388 557 790 1075

Źródło: Badania własne IT.
*) USA, Kanada, Japonia, Australia, Korea Płd.

TAB. 3.2 Wydatki turystów w Polsce wg krajów na 1 osobę / 1 dzień w USD

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Średnia ważona 25 28 29 24 34 34 42 65 79 74
Austria 26 33 33 30 34 43 41 64 64 90
Belgia . . . . 36 29 52 72 79 73
Beneluks 24 28 30 21 . . . . . .
Białoruś 24 34 38 28 36 32 18 37 80 111
Republika Czeska 25 33 29 26 23 29 27 31 49 47
Francja 24 27 31 21 31 28 45 66 100 95
Holandia . . . . 35 29 46 80 60 59
Litwa 32 32 26 28 43 37 30 28 53 53
Niemcy 24 24 23 20 34 36 44 82 69 67
Rosja 40 32 28 28 39 33 40 63 98 69
Skandynawia 22 24 27 26 30 38 55 77 84 62
Słowacja 23 34 31 29 26 31 24 33 41 55
Ukraina 24 29 33 24 30 30 53 70 90 104
Węgry 26 34 29 27 29 35 30 56 47 58
Wielka Brytania 34 26 35 25 30 32 49 61 77 85
Włochy 27 . 34 31 34 27 34 55 69 88
Główne zamorskie* 21 20 23 20 18 24 28 74 69 81

Źródło: Badania własne IT.
*) USA, Kanada, Japonia, Australia, Korea Płd.

 


Wydatki przed podróżą

Powyższe dane obejmują wydatki podczas pobytu w Polsce. Nasze badania pozwalają też oszacować wielkość wydatków ponoszonych przed podróżą, w kraju zamieszkania turystów. W znacznej części są to przedpłaty na pokrycie kosztów transportu i zakup usług świadczonych na terenie Polski, wpływające na konta polskich organizatorów i bezpośrednich usługodawców.

Wykres 3.5 Wydatki ponoszone w związku z podróżą do Polski w 2009 roku:
przed podróżą i podczas pobytu ( wybrane kraje)

Źródło: Badania własne IT


Wydatki odwiedzających jednodniowych

TAB. 3.3. Wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce
według krajów na jedną osobę w USD

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Średnia ważona 44 41 46 36 60 58 76 120 135 103
Niemcy 53 41 51 45 74 70 82 123 139 94
Republika Czeska 14 12 14 14 21 19 39 72 59 86
Słowacja 15 12 10 12 24 29 44 97 95 85
Ukraina 51 92 95 44 98 78 118 186 395 236
Białoruś 37 76 77 48 61 57 91 171 245 198
Rosja 115 75 54 52 68 54 65 63 140 104
Litwa 52 76 63 49 74 70 75 108 88 83

Źródło: Badania własne IT.


Przychody dewizowe z turystyki

Łączne przychody wyniosły w 2009 roku 9 511 mln USD, z czego 5 171 mln (tj. 54,4% wobec 48,1% w poprzednim roku) to wpływy od turystów, pozostała zaś część – od odwiedzających jednodniowych. Charakterystyczną cechą polskiej turystyki jest to, że znaczącą część łącznej sumy wydatków stanowią od lat zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania: w 2009 roku wyniosły one 924,2 mln USD, z czego 352,1 mln to zakupy turystów. Należy pamiętać, że wydatki te mają charakter nieturystyczny i powinny być analizowane osobno.

W 2008 roku łączne przychody wyniosły 11 414 mln USD, z czego 5 493 mln to wpływy od turystów, pozostała zaś część od odwiedzających jednodniowych. Bardzo duży udział w łącznej sumie wydatków miały w 2008 roku zakupy dokonywane w celu dalszego odsprzedania: wyniosły one 1 346,7 mln USD, z czego 526,3 mln to zakupy turystów.

Wykres 3.6. Łączne przychody dewizowe w latach 1996-2009 (w mld USD)

Źródło: badania IT.

Korekta przychodów

Badania Instytutu Turystyki pozwalają wyłączyć z grupy wydatków na turystykę wydatki ponoszone na terenie odwiedzanego kraju, ale nie traktowane jako turystyczne. Jest to zgodne z zaleceniami UNWTO.  W wypadku turystyki przyjazdowej do Polski korekcie podlega przede wszystkim wartość zakupów w celach handlowych, tj. w celu odsprzedania. Ta grupa wydatków może być wyłączona zarówno za pomocą pytania o główne cele przyjazdu do Polski, jak i o rodzajową strukturę wydatków. Należy pamiętać, że w badaniach Instytutu Turystyki wyłączone są także wydatki na transport międzynarodowy, ponoszone poza terytorium ekonomicznym odwiedzanego kraju (zgodnie z zaleceniami MFW i UNWTO).

Tab. 3.5. Skorygowane przychody dewizowe Polski w latach 2006-2009 z tytułu turystyki przyjazdowej (w mln USD)

  Łączne przychody W tym: wydatki na zakupy w celu odsprzedania Przychody turystyczne (skorygowane)
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Turyści* 3 447 4 834 5 493 5 171 86 340 526 352 3 361 4 494 4 967 4 819
Odwiedzający jednodniowi 3 740 5 739 5 921 4 340 373 672 820 572 3 367 5 067 5 100 3 768
Razem 7 187 10 573 11 414 9 511 459 1 011 1 347 924 6 728 9 562 10 068 8 587

*Łącznie z płatnościami ponoszonymi przed podróżą, szacowanymi na podstawie badań Instytutu Turystyki i niepublikowanych danych NBP.
Źródło: oszacowania własne na podstawie badań Instytutu TurystykiCopyright (c) 1998 - 2010 Instytut Turystyki
Pytania i uwagi techniczne na temat tych stron kieruj do: Witolda Bartoszewicza.
Ostatnio modyfikowano: 30 IX 2010